ІННОВАЦІЇ В ЗДО


Нормативно-правові документи,

які регламентують інноваційну діяльність
  у закладах освіти

Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» 
Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» 
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.09.2010  № 778 
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,  затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352 

Перелік інноваційних технологій та методик у галузі дошкільної освіти

1. Спадщина Софії Русової (“Український дитячий садок”)
Автор – Русова С.    
Суть технології. Вченою обґрунтовано умови гармонійного виховання у ДНЗ: виховання повинно бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини, національним,  відповідати соціально-культурним вимогам часу, вільним, незалежним від тих чи інших урядових вимог, вибудовуватись на ґрунті громадської організації. Принципами побудови українського ДНЗ повинні бути: гуманізм, демократизм, науковість, національний дух. Їх реалізація забезпечуватиме етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури.

2. Педагогіка М.  Монтессорі (“Будинок вільної дитини”)
Автор – Монтессорі М.
Суть технології. Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням  права вибору  дітей, природних потреб  та вікових особливостей.

3. Вальдорфська педагогіка (“Вальдорфський дитячий садок”)
Автор – Штайнер Р.
Суть технології. Стрижнем педагогіки є принципи індивідуального підходу, свободи у вихованні, питання режиму дня й ритму року. Вальдорфська школа функціонує на засадах самоуправління, що характеризується відсутністю вертикальної структури влади, підпорядкування. Основним завданням ДНЗ є догляд за органами чуття дитини. Цьому сприяє обладнання й організація  роботи дошкільного навчального закладу, який функціонує як велика сім'я. Ігри й заняття постійно чергуються, створюючи сприятливі для дитини ритми самостійних  та організованих занять. Дитина вчиться відкривати існування власного внутрішнього світу, центром якого є сім'я – батьки й дитина.

4. Система освіти “Довкілля”
Автор – Ільченко В.
Суть технології. Система освіти “Довкілля” формує цілісну      свідомість людини, яка здатна брати відповідальність за своє майбутнє та майбутнє рідної землі, народу, виховує ціннісне ставлення дитини до себе, до світу, що ґрунтується на почутті любові до навколишньої дійсності, “совісті” – намаганні почути звуки кожної живої істоти, зрозуміти її, щоб жити  у злагоді із собою, природою. Програма “Довкілля”  як дидактична система викладання предметів природничого циклу альтернативна до традиційного підходу.

5.Діагностична методика Т.О. Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”
Автор – Піроженко Т.О.
Суть технології. Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення.  Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що міжособистісна взаємодія – основа взаєморозуміння. Неможливо зрозуміти іншу людину поза особистісних контактів з нею. Мета і результат мовної взаємодії – розуміння – відбувається лише за умови, коли реалізуються міжособистісні відносини між людьми. Комунікативний підхід до діагностики розвитку мовлення розглядає дитину як активного й ініціативного учасника соціальної взаємодії, в якій дошкільник має не лише засвоїти суспільний досвід (мову), але й щоразу самостійно застосовувати засвоєне, робити свій власний вибір адекватних до ситуації засобів спілкування, нарешті, створювати свої власні засоби для реалізації мети взаємодії. Через те, в комплексному підході такою важливою є саме діагностика (і своєчасне формування!) потреб, мотивів спілкування, інтересів, бажань, ціннісних орієнтацій, пов'язаних із людиною. Координати “людина” та  “її ставлення до інших” є найважливішими для мовленнєвого становлення дошкільника. Отриманий під час діагностики матеріал дає змогу охарактеризувати форми взаємин між дитиною і дорослим, допомагає визначати комунікативну спрямованість і готовність дитини до комунікації.

6. Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”)
Автор – Єфименко М.
Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної  гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька  міні-ігор, ігор-вправ.

7. Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв'язання винахідницьких завдань
Автор – Альтшуллер Г.
Суть технології. Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.

8. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям
Автор – Ткаченко Т.
Суть технології. За цією методикою для роботи використовується аркуш картону 45х30 см, поділений на шість квадратів (за кількістю характерних ознак предмета або об’єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дітей навчають знаходити головні, суттєві ознаки предмета, відрізняти їх від другорядних. Навчаючи старших дошкільників складанню описових розповідей, використовують схеми-моделі. Діти вибудовують розповідь  з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії. Використання схем при складанні описових розповідей допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі – чим подібні, або чим відрізняються предмети, а диференціювати. порівнюючи предмети за формою, величиною, кольором тощо.

9. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі
Автор – Крутій К.
Суть технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами: 1) первинне ознайомлення з предметом і його назвою; 2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета; 3) групування. Узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація – диференціація родових понять; 40 розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.


10. Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв
Суть технології. Ця технологія залучає дитину до творчого пошуку, розвиває її здібності, творчий потенціал.

11. Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі  дошкільного навчального закладу
Суть технології. Відбувається самоствердження дитини в найбільш значущій для неї сфері поліхудожньої  діяльності (музичної, хореографічної, театралізованої, образотворчої).

12. Нова модель дошкільного закладу
Автори – Заранська Н.Й., завідувач ДНЗ № 42, м. Львів; Савка М.М., директор Львівської міської дитячої громадської організації “Дитина”.
Суть технології. Створення нової моделі ДНЗ, спрямованої на всебічний розвиток дитини, формування основ її духовності засобами художньо-естетичного виховання. Диференціація освітнього процесу відповідно до індивідуальних здібностей, нахилів, інтересів та потреб кожного вихованця, виявлення талантів, створення якнайстаріших умов для їхнього розвитку, самовираження, самоствердження й самореалізації кожного індивіда.

13. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання
Автор – Шульга Л.
Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації  зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

14. Регіональна Програма розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю
Автор – колектив київського ОІПОПК.
Суть програми.  Формування і розвиток у всіх суб'єктів навчально-виховного процесу культури здоров'я як цілісної категорії та створення у навчальних закладах умов, що її формують. Успішній реалізації мети Програми сприятиме виконання системи таких завдань: -  координація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, органів управління освітою всіх рівнів, медичних установ, обласного інституту післядіпломної освіти педагогічних кадрів, навчальних закладів, засобів масової організації, центрів практичної психології та соціальної роботи, громадських організацій та сім'ї щодо зміцнення здоров'я підростаючого покоління; - розробка та реалізація районних (міських) і локальних програм трансформації навчальних закладів у Школи сприяння здоров'ю; - проведення профілактичної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої діяльності; - організація науково-методичного й інформаційного супроводу діяльності шкіл сприяння здоров'ю; - організація системної діяльності щодо підготовки та підвищення кваліфікації учасників реалізації Програми; - підготовка та проведення медичного, педагогічного, соціально-психологічного моніторингу, що сприятиме своєчасній оцінці ефективності реалізації здоров'язміцнювальних програм, а за необхідності – їх коригування, прийняття додаткових організаційних рішень.

15. Спадщина В.Сухомлинського
Автор – В.Сухомлинський.
Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені  педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

16. Методика навчання дітей читанню М.Зайцева
Автор – М.Зайцев.
Суть технології. Російський психолог Микола Олександрович Зайцев розробив унікальну методику навчання читанню і лічби на основі оригінальних кубиків. Кубики різних розмірів заповнюються відповідним матеріалом, у залежності від складу (дзвінкі - залізячками; глухі - деревинками; "золоті", голосні - мідними монетками). До того ж за визначеними буквами закріплені певні кольори, які допомагають на асоціативному рівні запам'ятати основні правила фонетичного розбору. 
Навчання спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. "Кубики Зайцева" дозволяють навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма. Навчальний пакет містить у собі: кубики, таблиці, аудіокасету і керівництво для батьків. 
Посібники Зайцева призначені для організації розвиваючого простору для дітей дошкільного і шкільного віку, що дозволяє бажаючим педагогам творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам подачі інформації (методам і прийомам); вносити в роботу елементи дослідницької діяльності; кардинально скорочувати час оволодіння навичками рахунку, читання, грамотного письма. 
Система Зайцева дає прекрасну можливість для професійного росту вчителів, колективної творчості педагогів і дітей, формування цілісної неспотвореної системи поглядів. І діти, і дорослі при цьому зберігають фізичне і щиросердечне здоров'я (а часто і відновлюють його), тобто ставиться заслін багатьом проблемам і майбутнім хворобам, які ми звикли вважати природними в процесі навчання, таким, як проблеми зору, хребта, купи стресів і комплексів («дидактоневрозу») і, як результат, соматичні захворювання.


17. Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана
Автор – Глен Доман.
Суть технології. Глен Доман — американський лікар-нейрохірург, який займався розробкою системи реабілітації дітей з важкими порушеннями в роботі мозку. У цій програмі особлива увага приділена карткам з комбінаціями яскравих точок, зображеннями різних предметів, зі словами. Коли безнадійно хворі і відсталі діти почали не тільки наздоганяти, а й випереджати однолітків в інтелектуальному розвитку, з'явилася ідея використовувати цей метод у навчанні нормальних дітей. Глен Доман удосконалив свою програму, і вже понад півстоліття вона є однією з найпопулярніших в ранній педагогіці. Основний постулат методики: «Мозок росте тільки коли він працює». Тому з самого раннього віку дитячий мозок треба завантажити. Навчання за Доманом нагадує введення інформації в комп'ютер. З трьохмісячного віку дитині з певною частотою за кілька секунд демонструються картки з комбінацією картинка + слово або просто слово. З часом ці картки поділяються на тематичні серії. Такі заняття треба чергувати зі спеціальними фізичними вправами, адже розвиток мозку неможливий без належної рухової активності. Керуючись цими принципами, за твердженням автора, будь-яку дитину можна виховати генієм.


18. Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”
Автори - Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни, класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей.
Суть технології.  Методики раннього розвитку дітей, в першу чергу, базуються на відповідних дитячих іграх. За методикою Нікітіних вони повинні включати в себе спільну діяльність дитини і батьків. Вони мають великий потенціал, тому що їх можна підлаштувати під себе, під свій рівень розвитку, під свої інтереси. Кожна «Нікітінська» дитяча гра надає можливість подумати над тим, що до неї додати, як її поліпшити; така варіативність завдань заздалегідь продумана, адже вона спрямовує дитину до творчої роботи. В основному ці ігри мають форму головоломок, направлених на розпізнавання і добудови образів, інакше кажучи, на розвиток логічного і творчого мислення. Кожна гра по методиці Нікітіних є набором завдань, вирішення яких дитина шукає за допомогою кубиків (кубики Нікітіна), квадратів з картону, деталей з конструктора і т.д. Завдання, які ставляться перед дитиною, мають різну форму: у вигляді інструкції, креслення, моделі. Таким чином дитина знайомитися з різними способами передачі інформації. Завдання задаються за принципом від простого до складного і мають дуже широкий діапазон.

19. Педагогіка Амонашвілі
Автор – Ш.Амонашвілі.
Суть технології. Система виховання та навчання за Ш.Амонашвілі – це "педагогіка цілісного життя дітей та дорослих", яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми, де в якості педагогів розуміються також батьки. Гуманна педагогіка є педагогікою дисципліни, любов до дитини не може шкодити їй. За Амонашвілі, дітям необхідно пропонувати такі справи, за які вони можуть братися не колись, а зараз же, і перші кроки мають приводити їх до перших успіхів, а не невдач. На думку педагога-новатора, головне у навчанні – це заохочувати дітей до власного пошуку, власного шляху пізнання світу, необхідно вчити їх самостійності, готувати до дорослого життя. В цьому і полягає роль і обов’язок вчителя та вихователя. Моральною основою дитячої кооперації в системі Ш.Амонашвілі є здатність радіти успіхам інших, готовність прийти на допомогу, причому не тільки в межах свого колективу: старші діти допомагають молодшим, беруть над ними шефство. Цікавими методичними новаціями у цій концепції є: -скасування оцінок за навчання у балах; - недопустимість порівняння дітей між собою („він у нас найрозумніший, беріть із нього приклад”); - навчання одразу на кількох доступних дітям рівнях, наприклад, читання можливе від знайомства з буквами для одних до біглого читання для інших; - співучасть дітей у побудові занять, у складанні завдань, утворенні власного підручника, в плануванні відповідей.


20. Навчання читання дошкільників  за методикою Л.Шелестової  "Вчимося читати"

Автор – Л.Шелестова
Суть технології. Методика допомагає відійти від усталених методів та прийомів в ознайомленні дітей дошкільного віку із звуками та буквами, а в подальшому – і в оволодінні навичками читання та письма. Методика навчання читання розрахована на чотирирічних дітей, проте, запропоновані завдання посильні й цікаві для трирічних малюків, однак виконувати завдання варто у вдвічі повільнішому темпі і з більшою допомогою дорослих. Завдання в посібнику рекомендовано викладати у поданій послідовності: ознайомлення зі складом; відшукування певних складів серед інших; виділення певних складів у словах в різних позиціях; складання сліз з уже відомих складів.


21. Кольорові палички Кюїзенера  
Автор Дж. Кюїзенера 

Суть технології.  Палички Кюїзенера – це палички для рахування, які ще називають «числа у кольорі», «кольорові палички», «кольорові числа», «кольорові лінієчки». «Кольорові палички» є поліфункціональним математичним навчальним матеріалом, який дозволяє у ході тактильної взаємодії («через руки») дитини формувати поняття числової послідовності, складу числа, відношення «більше-менше», «право-ліво», «між», «довше», «вище» тощо. Методика сприяє розвитку дитячої творчості, наочно-дійового мислення, уваги, орієнтування у просторі, сприймання, дрібної моторики, фантазії та уяви, пізнавальної активності, комбінаторних та конструктивних здібностей. Використання «чисел у кольорі» дозволяє формувати та розвивати уявлення дітей про число водночас на основі рахунку та вимірювання.
Набір містить 241 паличку; кожна паличка робиться з дерева і є прямокутним паралелепіпедом з поперечним перетином, рівним 1 см2. В наборі містяться палички десяти кольорів. Палички різних кольорів мають різну довжину – від 1 до 10 см. Кожна паличка – це число, виражене кольором і величиною, тобто завдовжки в сантиметрах. Близькі один одному за кольором палички об'єднуються в одне «сімейство», або клас.


22. Ейдетика для дітей дошкільного віку

Суть технологій. Ейдетика - новий напрямок у сучасній дитячій психології, спеціальна методика, орієнтована на розвиток образного мислення у дитини. Вона активно застосовується для навчання малюків дошкільного віку, навіть подобається їм, так як використовується в якості основи прості ігри. Виходить, що замість нудного зубріння інформація засвоюється через асоціації. Це допоможе підготувати дошкільнят до школи, полегшити звикання до навчального процесу і засвоєння предметів самої різної спрямованості.


23. Дитяче експериментування в природі

Суть технологій. Організація процесу формування уявлень дошкільнят про природу і людину через призму ціннісних орієнтацій. Реалізується потреба кожної дитини в доступному експериментуванні  та в природодослідженні.


24. Театр кольорових долоньок

Суть технологій. Це незвичайне музично-сценічне дійство в якому активізується творче мислення, розкриваються креативні здібності, розвиваються музично-слухові та зорові уявлення.  У такому дійстві органічно поєднуються зримі образи, звуки, кольори. Сюжетна лінія розвивається викликаючи  відповідні емоційно-психологічні стани, знайомі образи постають в незвичній абстрактно-символічній формі, що дозволяє дитині самостійно фантазувати та реалізовувати власні уявлення про дію. Швидка зміна настроїв, дійових осіб, різноманітна кольорова палітра активізує увагу, мислення, сприйняття. У дітей формується гама почуттів, особистих вражень, виникає бажання до співтворчості та самореалізації. Перевага такого виду театру - доступність, компактність, мобільність, що дає змогу дитині швидко перевтілюватись, зберігаючи психоемоційну рівновагу, реалізувати творчий потенціал у жестовій імпровізації.

25. Здоров'язбережувальні технології

Суть технологій. Здоров’язбережувальна технологія, як складова структурна одиниця системи освіти, виступає в ролі якісної характеристики освітніх технологій, визначаючи ефективність збереження здоров’я суб’єктів навчального процесу в процесі досягнення освітнього результату. Поняття «здоров’язбережувальна технологія» має узагальнений характер і передбачає комплексну систему впливу на дитину з позицій збереження її здоров’я, а також базову вимогу до вибору всіх освітніх технологій. Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ДНЗ слід виокремити: фітболгімнастику, партерну гімнастику, пальчикову, дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику,  психогімнастику, масажі та інші.


26. Гімнастика пробудження М.Єфіменка
Автор – Єфименко М. 


 Суть технології  Гімнастика пробудження - невідмінна ланка фізичного розвитку дітей. Її місце - у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності.
27. "Терапія піском" (або "пісок-Play") 
Автор Карл Юнг
Суть технології.  Створена система пісочних ігор, спрямованих на навчання та розвиток особистості в цілому. Спостереження і досвід показують, що гра в пісок позитивно впливає на емоційне самопочуття дітей і дорослих, і це робить його прекрасним засобом для розвитку і саморозвитку дитини.


28. Коректурні таблиці 
Автор Н.Гавриш

Суть технології. Численні схеми, таблиці, моделі, запропоновані Н. Гавриш, за допомогою яких наочніше і усвідомленіше можна уявити подану інформацію є великою підказкою нам, вихователям. Коректурні таблиці — це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи знаками, геометричними фігурами). Картинки добирають за змістом тематично. Тематична палітра коректурних таблиць може бути досить широкою. Вона майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення та урізноманітнюються зв’язки між елементами теми.


29. Логічні блоки Д”єнеша - засіб інтелектуального розвитку дитини 
Автор Д'єнеш

Суть технології. Навчити дитину вирішувати логічні завдання на розбиття за властивостями.  В сучасній практиці роботи з дітьми в дитячому саду знаходять місце два види логічного дидактичного матеріалу: об'ємний і площинний. Об'ємний логічний матеріал іменується логічними блоками, площинний – логічними фігурами. Маленьких дітей в більшій мірі притягують логічні блоки, оскільки вони забезпечують виконання більш різноманітних наочних дій. Набір логічних блоків складається з 48 об'ємних геометричних фігур, що розрізняються за кольором, формою, розміром і товщиною. Таким чином, кожна фігура характеризується чотирма властивостями: кольором, формою, розміром і товщиною.  В процесі різноманітних дій з логічними блоками (розбиття, викладання за певними правилами, перестроювання та ін.) діти опановують різними розумовими уміннями, важливими як в плані перед математичної підготовки, так і з погляду загального інтелектуального розвитку. До їх числа відносяться уміння аналізу, абстрагування, порівняння, класифікації, узагальнення, кодування-декодування, а також логічні операції «не», «і», «або». В спеціально розроблених іграх і вправах з блоками у малюків розвиваються елементарні навики алгоритмічної культури мислення, здатність проводити дії в думці. За допомогою логічних блоків діти тренують увагу, пам'ять, сприйняття. Логічні блоки є еталонами форм – геометричні фігури (круг, квадрат, рівносторонній трикутник, прямокутник) і є прекрасним засобом ознайомлення маленьких дітей з формами предметів і геометричними фігурами.Немає коментарів:

Дописати коментар